Generelle handelsbetingelser for Qigo

1. Bestilling

www.qigo.dk kan køber kun købe biler og bilrelaterede produkter. Hvis køber har forespørgsler til biler, som ikke er på hjemmesiden, er køber altid mere end velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail.

Alle priser på hjemmesiden er i danske kr. og vises inkl. 25% moms og andre afgifter. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer.

Der tages forbehold for, at en købsaftale først er indgået, når sælger (Qigo) har haft lejlighed til at godkende ordren jf. aftalelovens §9. Derudover tages der forbehold for trykfejl, udsolgte varer og evt. prisstigninger.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Qigo, før køber har modtaget en slutseddel fra Qigo.

I forbindelse med køb på www.qigo.dk skal køber betale kr. 10.000,- i depositum, uanset om køber vælger at købe kontant eller via en finansieringsaftale.

2.Betaling

www.qigo.dk kan der betales med følgende betalingskort: Dankort/Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro og MasterCard. Der kan være kortgebyr forbundet med de individuelle betalingskort.

Betalingen skal være os i hænde senest 48 timer før, bilen bliver leveret.

Data køber sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun betalingsudbyderen DIBS, der kan læse dem.

Der kan aldrig trækkes et større eller mindre beløb, end det køber har godkendt ved købet.

3. Finansieret køb

Qigo tilbyder finansiering af bilkøbet i samarbejde med Nordea Finans. En finansieringsaftale indgås direkte mellem køber og Nordea Finans. Se betingelser for finansiering nedenfor.

4. Kontant køb

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Qigo, før køber har modtaget en slutseddel fra Qigo.

Køberen modtager slutseddel, når bilens fulde pris er overført til Qigo jf. pkt. 1.3. Dette skal ske senest 48 timer inden leveringstidspunktet.

5. Slutseddel

Qigo udleverer oplysninger om standardvilkår i slutsedlen, som fremsendes til køber via købers E-boks.

6. Registreringsattest

Køber modtager i forbindelse med dit køb en midlertidig registreringsattest, hvorefter den permanente registreringsattest bliver eftersendt fra SKAT efter 5-8 dage.

7. Levering

Qigo leverer din bil gratis til adresser på fastland og brofaste øer. Til de resterende øer, kan vi efter aftale, levere til færgelejet på fastlandet. Leveringen foregår på hverdage, i et af de tre valgte tidsrum: 8:00-12:00, 12:00-16:00, eller 16:00-20:00. Leveringen af din bil sker i samarbejde med Dansk Motortransport A/S.

Alle biler leveres med EU-nummerplader.

8. Forsinkelse af levering af brugt bil

Såfremt levering af bilen forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes Qigo, forlænges leveringstiden med 30 dage. Inden fristen kan køber ikke ophæve købet. Køber kan, når leveringsfristen er udskudt, ophæve købet, hvis Qigo ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

9. Garanti

Vi yder 6 måneders mekanisk garanti fra leveringstidspunktet, dvs. at eventuelle fejl på alle mekaniske dele vil blive udbedret af Qigo, hvis du henvender dig til os inden for det første halve år.

10. Fortrydelsesret

Køber har altid 14 dages fortrydelsesret, når køber handler på www.qigo.dk.

Hvis køber ønsker at fortryde dit køb, skal køber inden 14 dage fra modtagelsen af bilen give os meddelelse herom. Meddelelsen skal sendes til [email protected] eller gives ved telefonisk kontakt til Qigo. I din meddelelse skal køber gøre os tydeligt opmærksom på, at køber ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Herefter aftales tidspunkt for afhentning af bilen.

Som udgangspunkt refunderes beløbet til samme betalingskort, som købet er foretaget med. Er dette ikke muligt, kan beløbet refunderes til din bankkonto.

11. Kilometertæller

Kilometertal er angivet ifølge kilometertællerens udvisende ved handelens indgåelse. Qigo garanterer, at den solgte bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.

Ved brug af fortrydelsesretten, hæfter køber ikke for de første 100 kilometer kørt i bilen inden for de 14 dages fortrydelsesret. Bilens præcise kilometertal godkendes af køber ved levering af bilen. Yderligere kørte kilometer, afregnes med 4 kr. per km. Beløbet fratrækkes det beløb, som refunderes til køber, jf. pkt. 12.3

12. Returnering

Hvis køber benytter fortrydelsesretten, sørger Qigo for omkostningsfri afhentning af bilen via Dansk Motortransport A/S. Ved returnering af bilen tilbagebetales det fulde beløb når bil og registreringsattest er returneret til Qigo. Vi kontakter dig for at aftale afhentning af bilen snarest muligt.

13. Bilens stand ved returnering

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – køber kan prøve bilen på samme måde, som hvis køber prøvede den hos en fysisk forhandler.

Når vi modtager bilen, gennemgår vi den, og køber får tilbagebetalt det beløb, der er indbetalt til Qigo, inden for 14 dage, medmindre der ved gennemgangen konstateres værdiforringende forhold, jf. pkt. 12.3.

Såfremt der ved gennemgang af bilen konstateres værdiforringende forhold, som skyldes anden håndtering, end hvad der var nødvendigt for at fastslå dennes art, egenskaber og den måde, den fungerer på, herunder at bilen er blevet beskadiget, bulet, ridset eller lign., mens køber havde ansvaret for den, eller at bilen har kørt mere end 100 kilometer, jf. pkt. 10.2 vil disse blive opgjort, og beløbet blive fratrukket det beløb, som refunderes til køber.

14. Oplysning om klagemuligheder

Hvis køber vil klage over dit køb eller behandlingen af din sag, bedes dette gøres skriftligt til Qigo på e-mailadressen [email protected], med udførlig beskrivelse af det hændte, samt ønsket handling.

På denne måde vil din henvendelse blive behandlet af rette vedkommende, og køber vil få svar retur hurtigst muligt. Vær dog opmærksom på at sagen vil blive undersøgt grundigt, før køber får svar, hvorfor der kan gå et par dage, før køber modtager dette.

Er køber uenig eller utilfreds med vores afgørelse, kan køber som forbruger klage til:

Ankenævn for Biler

Lautrupvang 2

2750 Ballerup

www.bilklage.dk

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage til EU-Kommissionens online klageportal skal køber angive vores e-mailadresse [email protected].

15. Reklamationsret

Efter købelovens §83 kan køber som forbruger i op til 24 måneder fra leveringsdatoen reklamere over fejl og mangler til sælger.
Vi yder derudover 6 måneders mekanisk garanti fra leveringstidspunktet. Dvs. at eventuelle fejl på alle mekaniske dele vil blive udbedret af Qigo, hvis køber henvender dig til os inden for det første halve år.

Ved køb af en brugt bil skal køber dog være opmærksom på følgende:

Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt køber fik bilen leveret.

Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som køber er blevet gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse.

16. Personlige oplysninger

For at køber kan indgå en aftale med Qigo, skal køber lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR/CPR-nummer og forsikringsselskab.

Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne indregistrere bilen i dit navn, levere bilen til dig og, om ønsket, formidle en finansieringsaftale med Nordea Finans.

Personoplysningerne registreres hos Qigo og opbevares i 5 år, jf. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger afgivet på www.qigo.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjepart. Hvis køber på www.qigo.dk har valgt at indgå en finansieringsaftale via Nordea Finans, videregives de oplysninger som er relevant for finansieringen, til Nordea Finans.

17. Diverse

Bilens informationssystem, samt eventuelt navigationssystem kan indeholde andet sprogvalg end dansk.

Forbrugstal er mål ved NEDC, New European Driving Cycle. Forbrug kan variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold, samt brug af klimaanlæg/varmeapparat mm.

 

Vilkår for bilfinansiering (Forbrugerkøbekontrakt)

Forrentning og afvikling

Renten beregnes dagligt af den til enhver tid værende restgæld og tilskrives månedsvis bagud. Renten beregnes på basis af kalenderåret (hhv. 365/366 dage). Ved betaling efter forfaldsdag betaler køber morarenter efter samme rentesats som debitorrenten.

Variabel rente

Renten er variabel med mindre andet er aftalt. At rentesatsen er variabel betyder, at den aftalte rentesats reguleres efter den af NASDAQ OMX fastsatte Ciborrente med 1 måneds løbetid (Cibor 1). Hvis Cibor 1 opgjort over løbende 30 dage ændres med +/- 0,25 procentpoint eller mere, ændres den med Nordea Finans aftalte variable rente tilsvarende med +/- 0,25 procentpoint eller mere.

Ændringer i renten sker omgående og alle ændringer oplyses køber efterfølgende med jævne mellemrum på den månedlige opkrævning, ligesom køber har adgang til den til enhver tid gældende rente på Nordea Finans’ kundeportal www.nordeafinans.dk

Hvis renten ændres i kontraktperioden kan det medføre at løbetiden eller ydelsens størrelse ændres.

Køber er berettiget til uden omkostninger på anmodning til enhver tid i købekontraktens løbetid at modtage en opgørelse i form af en betalingsplan (amortiseringsplan).

Fast rente

Hvis der er indgået aftale om fast rente, fremgår rentesatsen af købe-kontrakten. Ved fast rente kan renten ikke ændres i købekontraktens løbetid.

Øvrige oplysninger i henhold til lov om forbrugeraftaler og lov om kreditaftaler § 2 D

Restkøbesummen i henhold til købekontrakten finansieres af kreditgiver, hvis hovedaktivitet er finansiering af løsøre, herunder specielt køretøjer, for såvel forbrugere som erhvervsdrivende, typisk i forbindelse med at det pågældende løsøre sælges af samarbejdspartnere.

Da købekontrakten er indgået med sælger, foreligger der et kreditkøb med ejendomsforbehold, der er underlagt en række ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler i kreditaftaleloven. Misligholdes betalingsforpligtelsen, er kreditgiver berettiget til at tilbagetage det solgte. Yderligere krav vil kunne gøres gældende, hvis betingelserne herfor i henhold til gældende lovgivning og retspraksis er opfyldte. Endvidere vil kreditgiver i et vist omfang hæfte for eventuelle indsigelser vedrørende det købte, jf. kreditaftalelovens § 32 og § 33, såfremt sælger ikke opfylder sine forpligtelser vedrørende dette. Hæftelsen er begrænset til restgælden på købekontrakten, på det tidspunkt hvor kravet fremsættes.

Opsigelse/førtidig tilbagebetaling

Køber er i henhold til kreditaftaleloven berettiget til at foretage førtidig hel eller delvis indfrielse/tilbagebetaling af gælden i henhold til købe-kontrakten. Køber kan rette henvendelse til kreditgiver herom.

Fra kreditgivers side er købekontrakten uopsigelig i kontraktperioden, men kan ophæves ved købers misligholdelse.

Garantifond/garantiordninger

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for købekontrakten.

Frist for accept af finansieringstilbud

Finansieringstilbuddet bortfalder, hvis ikke købekontrakten er under-skrevet af køber og afleveret hos sælger eller kreditgiver senest 28 dage efter udskrivningsdatoen.

Klageadgang/adgang til udenretlig bilæggelse af tvister

Da kreditgiver er et finansieringsselskab, er der mulighed for at klage til:

 

Pengeinstitutankenævnet                                                   

Amaliegade 8 B, 2

2100 København Ø                                                                                                                     

 

Eller

                                                                                      

Forbrugerklagenævnet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

Klagen skal indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerklagenævnet, eller eventuelt elektronisk på www.pengeinstiutankenaevnet.dk eller www.forbrug.dk.

Forinden klagen indleveres, skal køber forgæves have forsøgt at kontakte kreditgiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over. Klagegebyret udgør kr.150,00, der tilbagebetales, hvis køber får medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Tilsynsmyndighed:

Kreditgiver er underlagt tilsyn fra

 

Finanstilsynet                                      

Århusgade 100

1022 København K                                                                                                                     

 

Eller

                            

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

Fortrydelsesret

Køber har ret til at fortryde købekontrakten (kreditaftalen) – men ikke købet – efter følgende regler:

Køber kan fortryde den indgåede aftale efter kreditaftalelovens § 19.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, køber har indgået aftalen, for eksempel skrevet under på købekontrakten eller afgivet bestillingen.

Køber har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før køber har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel papir eller e-mail). 

Hvis køber for eksempel underskriver købekontrakten mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har køber frist til og med mandag den 15. Har køber først fået oplysningerne senere, for eksempel onsdag den 3., har køber frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan køber vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder køber?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal køber underrette kreditgiver om, at køber har fortrudt købekontrakten. Køber opfordres til at give denne underretning skriftligt, for eksempel pr. brev eller e-mail. Køber skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis køber vil sikre sig bevis for, at køber har fortrudt rettidigt, kan køber for eksempel sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at køber har fortrudt købekontrakten skal sendes til kreditgiver.

Betaling til kreditgiver ved fortrydelse

Ved sin underskrift på købekontrakten anmoder køber kreditgiver om at opfylde kontrakten, herunder tinglyse ejendomsforbeholdet og udbetale det samlede kreditbeløb med tillæg af eventuel formidlingsprovision til sælger.

Køber er bekendt med, at hvis køber efterfølgende fortryder købekontrakten, kan dette alene ske mod tilbagebetaling af det samlede kreditbeløb med tillæg af påløbne renter frem til den dag, hvor køber tilbagebetaler det samlede kreditbeløb. Herudover skal køber betale en kompensation til kreditgiver, svarende til de afholdte tinglysningsafgifter og eventuelle andre offentlige udgifter. Køber skal betale det samlede kreditbeløb og en eventuel kompensation tilbage hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at køber har giver kreditgiver besked om at ville benytte fortrydelsesretten.

 

Gebyroversigt 

Herudover er kreditgiver, hvis finansieringsforholdet giver anledning hertil, berettiget til at kræve betaling af følgende gebyrer:

rykkergebyrer ved restance /forsikringsrestance  100 kr.
efterfølgende rykkerbreve 100 kr.
gebyr for ydelseshenstand  100 kr.
arkivforespørgsel p.t. pr. time 750 kr.
fremsendelse af kontoudtog 100 kr.
forsikringsskift 225 kr.
gebyr for ændring af afvikling 0  kr.
anden betalingsform end BS (Betalingsservice) 25  kr.

 

For købekontrakten gælder ovennævnte gebyroversigt. Kreditgiver kan til enhver tid sætte gebyrer ned. 

Kreditgiver kan endvidere med 3 måneders varsel forhøje de anførte gebyrsatser hvis

 • markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrence-mæssige forhold i ind- og/eller udland giver grund til en ændring af et eller flere gebyrer,
 • kreditgiver ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde.  Det kan f.eks. være indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte kreditgivers ressourcer eller kapacitet på en mere hensigts-mæssig måde,
 • der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, købers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her om ændringer i købers egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af købers lån.

Hvis kreditgiver af forretningsmæssige grunde indfører nye gebyrer i eksisterende løbende aftaleforhold sker det med 3 måneders varsel. Der er her tale om gebyrer for ydelser, som kreditgiver ikke før har taget gebyr for. Grundene kan bl.a. være indtjeningsmæssige eller for at udnytte kreditgivers ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.

Oplysning om ændring eller indførelse af nye gebyrer vil ske ved annoncering i dagspressen, ved brev, førstkommende betalingsadvis, kontomeddelelse eller lignende meddelelse. Oplysninger om gebyrer fås ved henvendelse til kreditgiver.

Betalinger 

Udover lånebeløbet og kreditomkostningerne, er køber forpligtet til at betale:

 • kreditgivers udgifter i tilfælde af lånets misligholdelse, herunder de af kreditgiver fastsatte gebyrer for rykkere og påkravsskrivelser,
 • kreditgivers udgifter til varetagelse af sine interesser som ejendomsforbeholdshaver, herunder eventuelle udgifter til dækning af reparationsgæld og forsikringspræmie og egne og fremmede inkassoomkostninger, såvel uden- som indenretlige, hvad enten kreditgiver gør brug af et inkassobureau eller benytter advokat.
 • øvrige gebyrer og morarenter som måtte være pålignet lånet gennem dets løbetid.

Enhver indbetaling på lånet anvendes først til dækning af påløbne gebyrer og renter. Hvad låntager ellers indbetaler, anvendes dernæst til dækning af afdrag.

Køber er dog indforstået med at kreditgiver, såfremt denne måtte have eller få andre krav imod køber vedrørende det solgte køretøjl, såsom tilgodehavende fra reparation, komplettering af køretøjet, betaling af skyldig forsikringspræmie eller lignende, er berettiget til forlods at anvende indbetalinger fra køber til nedskrivning af sådanne fordringer, jf. i øvrigt bestemmelserne i kreditaftaleloven.

 • Gebyr for aflysning af ejendomsforbehold i Bilbogen opkræves ved købekontraktens indfrielse, såvel ved ordinært udløb som ved førtidig indfrielse.

Særlige vilkår

Der kan i købekontraktens løbetid aftales henstand med betaling i form af udskydelse af betaling af en eller flere ydelser. Det er dog en betingelse, at køber efter kreditgivers vurdering er kreditværdig på henstandstidspunktet.

Hvis der bliver aftalt henstand, betaler køber samme rentesats som hidtil. Renteudgiften vil alene blive øget som følge af, at løbetiden vil blive forlænget med henstandsperioden. Henstanden medfører ikke ydelsesregulering, men alene en forlængelse af lånets løbetid.

For at indgå aftale om henstand beregner kreditgiver et arbejdsvederlag.

Ejendomsforbehold

A.                          OMFANG:

Kreditgiver forbeholder sig ejendomsretten til det solgte køretøj indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, er denne uberettiget til at videresælge, pantsætte, udlåne, udleje, eller på anden måde disponere over køretøjet i strid med den af kreditgiver forbeholdte ejendomsret. Under ejendomsforbeholdet indgår udstyr, tilbehør, komponenter m.v., der er monteret også af tredjemand til komplettering, istandsættelse eller ombytning af udstyr m.v. der medfulgte ved leveringen eller træder i stedet herfor. Ejendomsforbeholdet omfatter eksempelvis også senere fornyelse af fælge, dæk, slanger samt audioudstyr af enhver art. De ved  købekontrakten solgte genstande hører således sammen, at køber ikke, hvis kreditgiver tager genstandene tilbage, kan adskille de enkelte genstande fra hinanden.

B.                          TINGLYSNING:

Hvis det solgte køretøj er omfattet af reglerne om tinglysning i Bilbogen, er Køber indforstået med, at der også sker digital tinglysning af ejendomsforbeholdet i bilbogen.

C.                          FULDMAGT:

Kreditgiver kan foretage tilføjelser eller rettelser i de i købekontrakten anførte oplysninger om køretøjet, hvis disse på grund af fejlskrift er mangelfuldt eller forkert udfyldt. Dette indebærer at der gives kreditgiver fuldmagt til at foretage det fornødne til at ejendomsforbeholdet kan lyses anmærkningsfrit i Bilbogen, for eksempel i form af, at kreditgiver retter en fejlagtig angivelse af køretøjets stelnummer. Kreditgiver er berettiget til at videreoverdrage fuldmagten.

Modtagelse af det solgte

Ved salg af et brugt køretøj har køber, før købets afslutning, undersøgt køretøjet og sælger har ligeledes givet køber mulighed for afprøvning af køretøjet.

For det nye køretøj henvises til importørens service- og reklamations-bestemmelser, som køber bekræfter at være gjort bekendt med.

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på købet af køretøjet.

Købers pligter

A.                          BRUG, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION AF KØRETØJET:

Køber er forpligtet til at omgås køretøjet på omhyggelig måde og holde det i god og forsvarlig stand. Køretøjet må ikke anvendes til andre formål end de hvortil det er indregistreret og forsikret, og specielt må køretøjet ikke anvendes til brug (motorsport etc.), der kan medføre større værdiforringelse end den ved købet bestemte anvendelse. Køretøjet må ikke udsættes for ændringer eller omdannelser i øvrigt. Køretøjet må ikke uden kreditgivers skriftlige tilladelse anvendes til udlejning eller bringes ud af landet for varigt ophold eller omregistrering.

Køber skal foretage enhver fornøden reparations- eller vedligeholdelsesforanstaltning, således at det solgte køretøj til enhver tid er i god og brugbar stand. Ved reparationer på køretøjet må der ikke benyttes reservedele, der forringer køretøjets værdi.

 

B.                          RISIKO, FORSIKRING OG SKADER:

Risikoen for køretøjet hændelige undergang og beskadigelse bæres udelukkende af køber.

Køber er forpligtet til at holde køretøjet med tilhørende udstyr kaskoforsikret i et anerkendt dansk forsikringsselskab og medvirke til, at kreditgivers ejendomsforbehold kan noteres af forsikringsselskabet i henhold til den til enhver tid gældende formular. Hvis køber skifter forsikringsselskab, er køber forpligtet til at underrette kreditgiver herom og medvirke til at finansieringsdeklarationen noteres af det nye forsikringsselskab. Udgifterne herved afholdes af køber.

Kreditgiver er berettiget til at tegne en tillægsforsikring (som alternativ til finansieringsdeklarationen) hos et af kreditgiver valgt forsikringsselskab. Eventuel udgift hertil er indeholdt i det opkrævede forsikrings-administrationsgebyr.

Indtræder der skader på køretøjet og forsikringsselskabet nægter at udbetale erstatning, er køber ligeledes forpligtet til straks at underrette kreditgiver herom, samt om baggrunden for forsikringsselskabets afvisning.

Uanset hvilket forsikringsselskab køber måtte vælge, er kreditgiver uden indflydelse eller ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, dækningsomfanget, selvrisiko, fastsættelsen af en eventuel skadeserstatning eller alle øvrige forsikringsforhold.

 

C.                          OPLYSNINGSPLIGT:

Køber skal ved ændring af bopæl/forretningssted straks underrette kreditgiver skriftligt herom.

Køber er forpligtet til, såfremt der foretages udlæg i, konfiskation eller beslaglæggelse af det købte og i tilfælde af ikke-anmeldt betalings-standsning, rekonstruktionsforhandling, konkurs, gældssanering, åbning af forhandling om tvangsakkord eller anden form for insolvens-behandling eller umyndiggørelse, at underrette vedkommende retsinstans eller offentlige myndigheder om ejendomsforbeholdet ifølge nærværende købekontrakt. Køber er samtidig forpligtet til at underrette kreditgiver om den indtrufne begivenhed.

Kreditgivers rettigheder

Hvis finansieringsforholdets forløb - også uden at dette skyldes købers forhold - giver anledning dertil, er kreditgiver berettiget til:

 • At afkræve køber dokumentation for at køretøjet er kaskoforsikret på behørig vis som beskrevet i afsnittet ”Købers pligter”, herunder dokumentation for at der ikke er præmierestance på forsikringen,
 • At få adgang til at besigtige køretøjet med henblik på at undersøge dennes stand og samtidig konstatere, om køber overholder sine forpligtelser i relation til brug, vedligeholdelse og eventuel reparation af køretøjet, jf. afsnittet ”Købers pligter”
 • At kontakte forsikringsselskabet med henblik på at modtage enhver oplysning om den tegnede forsikring, herunder størrelsen af selvrisikobeløb og om præmien er betalt m.v.
 • At afkræve køber dokumentation for at vægtafgift/ejerafgift er betalt og at køretøjet således er indregisteret, og
 • At kontakte Motorkøretøjsregistret for at konstatere  registrerings- og forsikringsforholdene og , herunder om der på behørig vis er betalt vægtafgift/ejerafgift.

Tilbagetagelse

Kreditgiver er berettiget til at tage køretøjet tilbage når køber misligholder købekontrakten jf. afsnittet ”Kreditgivers rettigheder”, og tillige berettiget til at registrere køber i et eller flere advarselsregistre i forbindelse hermed.

Fremgangsmåden ved tilbagetagelse og opgørelse af fordringen og opgørelse af køretøjets værdi, sker i overensstemmelse med lov om kreditaftaler.

Misligholdelse

Hele den til enhver tid værende restgæld med mulige renter, gebyrer og andre omkostninger, beregnet i henhold til kreditaftaleloven, er straks forfalden til betaling, såfremt:

a)             Køber ikke har opfyldt sin betalingspligt, jf. § 29 i lov om kreditaftaler,

b)             Køretøjet sælges eller der på anden måde rådes over køretøjet i strid med den forbeholdte ejendomsret,

c)             Køretøjet anvendes til andre formål end det indregistrerede,

d)             Køretøjet ikke vedligeholdes på behørig vis og dette medfører væsentlig misligholdelse af køretøjet, jf. ”Købers pligter” punkt A,

e)             der indtræder manglende forsikringsdækning af køretøjet, herunder manglende betaling af skyldig forsikringspræmie, eller såfremt kreditgiver i øvrigt af anden grund modtager meddelelse om, at panthaverdeklarationen vil blive bragt til ophør, jf. ”Købers pligter” punkt  B

f)              Køretøjet bringes varigt ud af landet, uden at der foreligger tilladelse hertil,

g)             Køretøjet går tabt eller bliver gjort til genstand for konfiskation, beslaglæggelse, eller lignende,

h)             køber i øvrigt på nogen måde misligholder bestemmelserne i købekontrakten, eller køber har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med finansieringens etablering, forudsat at misligholdelsen eller de urigtige oplysninger er af væsentlig karakter,

i)              køber udsættes for udlæg eller arrest, undlader at betale sin gæld, som den forfalder, erklæres konkurs, kommer under rekonstruktionsbehandling eller anden form for insolvens-behandling, indleder forhandlinger om gældssanering eller akkord eller i øvrigt bliver ude af rådighed over sit bo.

I det i punkt i) nævnte tilfælde, indtræder misligholdelse dog ikke, såfremt rekonstruktøren, kurator eller værge, erklærer at ville indtræde i kontrakten med den virkning, at eventuelle restancer og fremtidige ydelser skal betales som massekrav. Kreditgiver kan betinge indtræden af, at der sker betaling af eventuelle allerede bestående restancer, og af at der for boets regning indhentes en vurderingsrapport vedrørende køretøjet vedligeholdelsesstand samt eventuelle mangler ved denne.

Indtrædes der ikke i kontrakten, vil eventuelle ydelser der forfalder i tiden frem til køretøjet frivilligt afleveres, eller eventuelt tilbagetages ved en fogedforretning, under alle omstændigheder kunne kræves betalt som massekrav.

Misligholdes købekontrakten i overensstemmelse med det, der er anført i afsnittet ”Misligholdelse, og afleveres køretøjet til kreditgiver, er denne i forhold til køber berettiget til uden varsel at sælge køretøjet, ligesom kreditgiver herudover er berettiget til at bestille en ny registreringsattest, idet denne anses for bortkommet, hvis den ikke forefindes i køretøjet.

Force majeure

Sælger og kreditgiver er ikke ansvarlig for tab der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, truende krig, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om sælger/kreditgiver selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af sælgers/kreditgivers funktioner. Dette fritager dog ikke sælger og kreditgiver for ansvar, hvis der fra sælgers/kreditgivers side er udvist fejl eller forsømmelse, som vil kunne medføre erstatningsansvar.

Forsikring 

I overensstemmelse med det ovenfor under ”Købers pligter”, punkt B anførte skal køber/forsikringstager erklære sig indforstået med, at sælger eller kreditgiver indtræder i den tegnede forsikring hos køber/forsikringstagers forsikringsselskab, og at parterne i den forbindelse udveksler mit CPR/CVRnr. Via forsikringsselskabernes panthaverudvalg og i øvrigt udveksler oplysninger om forsikrings-forholdet, herunder om præmierestancer.

Køber/forsikringstager skal gøre sig bekendt med vilkårene i den finansieringsdeklaration, som forsikringsskabet noterer.